導航:凯发k8国际首页-k8凯发 > 越南資訊 > 越南都有哪些縣

越南都有哪些縣-凯发k8国际首页

發布時間:2024-01-12 17:59:29

a. 越南有哪些縣

越南省市縣如下:
廣寧省 quang ninh
省會:下龍市(鴻基市)
面積:5899平方公里
人口:105.56萬(2003)
1 海寧縣 hai ninh『治芒街』『現已改設為芒街市 mong cai』 2 廣河縣 guang ha『治廣河』『現已分拆為海河縣與譚河縣』 2a 海河縣 hai ha『治廣河』
2b 譚河縣 dam ha『治譚河』
3 平遼縣 binh lieu『治平遼』
4 先安縣 tien yen『治先安』
5 巴節縣 ba che『治巴節』
6 雲屯縣 van don
7 錦普市 cam pha
8 橫蒲縣 hoanh bo
9 下龍市 ha long city 『前稱鴻基 hong gai』
10 安興縣 yen hung『治廣安』
11 汪秘市 uong bi
12 東潮縣 dong trieu『治東潮』
13 姑蘇縣 co to『治姑蘇』
北越
諒山省 lang son
省會諒山市
面積: 8305平方公里
人口: 72.43萬(2003)
1 亭立縣 dinh lap『治亭立』
2 祿平縣 loc binh『治祿平』
3 高祿縣 cao loc『治高祿』
4 諒山市 lang son city
5 支棱縣 chi lang『治東梅』
6 右隴縣 huu lung『治右隴』
7 文關縣 van quan『治文關』
8 文浪縣 van lang『治納岑』
9 長定縣 trang dinh『治七溪』
10 平嘉縣 binh gia『治平嘉』
11 北山縣 bac son『治北山』
北越
北江省 bac giang
省會北江市
面積: 3822平方公里
人口: 154.71萬(2003)
1 山峒縣 son dong『治安州』
2 陸岸縣 luc ngan
3 陸南縣 luc nam『治玉琢』
4 諒江縣 lang giang『治威烈』
5 安勇縣 yen dung
6 北江市 bac giang town
7 安勢縣 yen the
8 新安縣 tan yen『治高尚』
9 越安縣 viet yen
10 協和縣 hiep hoa
北越
北寧省 bac ninh
省會北寧市
面積: 804平方公里
人口: 97.67萬(2003)
1 桂武縣 que vo
2 嘉良縣 gia luong『現已分拆為嘉平縣與良才縣』
2a 嘉平縣 gia binh
2b 良才縣 luong tai
3 北寧市 bac ninh town
4 安豐縣 yen phong
5 仙山縣 tien son『現已分拆為仙游縣與慈山縣』
5a 仙游縣 tien du
5b 慈山縣 tu son
6 順成縣 thuan thanh

北越
海陽省 hai duong
省會海陽市
面積: 1648平方公里
人口: 168.92萬(2003)
1 至靈縣 chi linh
2 京門縣 kinh mon
3 南市縣 nam sach『治南市』
4 金城縣 kim thanh
5 清河縣 thanh ha『治清河』
6 海陽市 hai duong city
7 錦江縣 cam giang『治錦江』
8 嘉祿縣 gia loc『治嘉祿』
9 平江縣 binh giang
10 清沔縣 thanh mien『治清沔』
11 四歧縣 tu ky『治四歧』
12 寧江縣 ninh giang『治寧江』
北越
河內直轄市 ha noi
娣e: 921平方公里
人口: 300.70萬(2003)
1 西湖郡 tay ho
2 還劍郡 hoan kiem
3 二征郡 hai ba trung
4 巴亭郡 ba dinh
5 棟多郡 dong da
6 青春郡 thanh xuan
7 紙橋郡 cau giay
8 朔山縣 soc son『治朔山』
9 東英縣 dong anh『治東英』
10 嘉林縣 gia lam
11 慈廉縣 tu liem
12 清治縣 thanh tri
13 龍編郡 long bien『新析置』『方位不明』
14 黃梅郡 hoang mai『新析置』『方位不明』

北越
海防直轄市 hai phong
面積: 1519平方公里
人口: 175.41萬(2003)
1 吉海縣 cat hai『治吉婆』
2 塗山市 do son town
3 水源縣 thuy nguyen
4 海安郡 hai an『從原安海縣(an hai)析置』
5 吳權郡 ngo quyen
6 鴻龐郡 hong bang
7 黎真郡 le chan
8 建安郡 kien an
9 安陽縣 an duong『治安陽』『從原安海縣(an hai)析置』 10 安老縣 an lao『治安老』
11 建水縣 kien thuy
12 仙浪縣 tien lang『治仙浪』
13 永寶縣 vinh bao『治永寶』
14 白龍尾縣 bach long vi『白龍尾島及其周圍海域
北越
興安省 hung yen
省會興安市
面積: 928平方公里
人口: 111.24萬(2003)
1 美文縣 my van『現已分拆為文林縣與美豪縣』
1a 文林縣 van lam
1b 美豪縣 my hao
2 恩施縣 an thi『治恩施』
3 州江縣 chau giang『現已分拆為文江縣與快州縣』
3a 文江縣 van giang『治文江』
3b 快州縣 khoai chau『治快州』
4 金洞縣 kim dong
5 芙渠縣 phu cu
6 仙侶縣 tien lu
7 興安市 hung yen town
8 安美縣 yen my『治安美』『從原美文縣及原州江縣分地析置』
太平省 thai binh
省會太平市
面積: 1542平方公里
人口: 183.11萬(2003)
1 太瑞縣 thai thuy『治瑞英』
2 瓊富縣 quynh phu『治瓊瑰』
3 東興縣 dong hung『治東興』
4 興河縣 hung ha『治興河』
5 錢海縣 tien hai『治錢海』
6 建昌縣 kien xuong『治建昌』
7 太平市 thai binh city
8 武舒縣 vu thu『治武舒』

北越
高平省 cao bang
省會高平市
面積: 6691平方公里
人口: 50.30萬(2003)
1 下琅縣 ha lang『治下琅』
2 重慶縣 trung khanh『治重慶』
3 廣和縣 quang hoa『治廣淵』『現已分拆為廣淵縣與復和縣』 3a 廣淵縣 quang uyen『治廣淵』
3b 復和縣 phuc hoa
4 茶嶺縣 tra linh
5 河廣縣 ha quang
6 和安縣 hoa an
7 高平市 cao bang town
8 通農縣 thong nong『治通農』
9 保樂縣 bao lac『治保樂』
10 原平縣 nguyen binh『治原平』
11 石安縣 thach an『治東溪』
12 保林縣 bao lam『治保林』『從保樂縣分地析置』
北越
太原省 thai nguyen
省會太原市
面積: 3541平方公里
人口: 108.59萬(2003)
1 武崖縣 vo nhai
2 同喜縣 dong hy
3 富良縣 phu luong
4 定化縣 dinh hoa
5 大慈縣 dai tu『治大慈』
6 太原市 thai nguyen city
7 富平縣 phu binh
8 公河市 song cong
9 普安縣 pho yen
北滸省 bac kan
省會北滸市
面積: 4857平方公里
人口: 29.17萬(2003)
1 銀山縣 ngan son
2 巴比縣 ba be『治佐砑』
3 納里縣 na ri『治安樂』
4 白通縣 bach thong『治富通』
5 北滸市 bac kan town
6 則屯縣 cho don
7 則梅縣 cho moi『治則梅』『從白通縣分地析置』
8 柏南縣 pac nam『新析置』『方位不明』

北越
永福省 vinh phuc
省會永安市
面積: 1371平方公里
人口: 114.29萬(2003)
1 麋泠縣 me linh
2 三道縣 tam dao『治三道』
3 立石縣 lap thach『治立石』
4 永安市 vinh yen town
5 安樂縣 yen lac『治安樂』
6 永祥縣 vinh tuong『治永祥』
7 平川縣 binh xuyen『從三道縣分地析置』
8 三陽縣 tam duong『從三道縣分地析置』
9 福安市 phuc yen『從麋泠縣分地析置』

北越
富壽省 phu tho
省會越池市
面積: 3519平方公里
人口: 130.27萬(2003)
1 越池市 viet tri city
2 豐州縣 phong chau『治豐州』『現已分拆為富寧縣與臨洮縣』 2a 富寧縣 phu ninh『治豐州』
2b 臨洮縣 lam thao『治臨洮』
3 端雄縣 doan hung『治端雄』
4 富壽市 phu tho
5 清波縣 thanh ba『治清波』
6 夏和縣 ha hoa『治夏和』
7 錦溪縣 cam khe『前稱洮江縣song thao』
8 三青縣 tam thanh『治興河』『現已分拆為三農縣與青水縣』 8a 三農縣 tam nong『治興河』
8b 清水縣 thanh thuy

b. 越南南定省下轄縣的名稱

南定省(越南語:tỉnh
nam
định/省南定),是越南的一個省,區屬紅河三角洲,與太平省、河南省、寧平省等省份相鄰,南臨北部灣。
行政區劃
南定市(thành
phố
nam
định)
交水縣(giao
thủy)
海後縣(hải
hậu)
麋鹿縣(mỹ
lộc)
南直縣(nam
trực)
義興縣(nghĩa
hưng)
直寧縣(trực
ninh)
務本縣(vụ
bản)
春長縣(xuân
trường)
懿安縣(ý
yên)

c. 越南有什麼縣。省。市

1、越南全國有58個省:

安江省、北江省、北干省、薄遼省、北寧省、巴地頭頓省、檳椥省、平定省、平陽省、平福省、平順省、金甌省、高平省、得樂省、得農省、奠邊省、同奈省、同塔省、嘉萊省、河江省、海陽省、河南省、河靜省、和平省、後江省、興安省、慶和省、堅江省、昆嵩省、萊州省、林同省、諒山省、老街省、隆安省、南定省、乂安省、寧平省、寧順省、富壽省、富安省、廣平省、廣南省、廣義省、廣寧省、廣治省、蓄臻省、山羅省、西寧省、太平省、太原省、清化省、承天順化省、前江省、茶榮省、宣光省、永隆省、永福省、安沛省。

5個直轄市:芹苴市、峴港市、海防市、河內市、胡志明市。

2、越南的城市:

芹苴市、峴港市、海防市、河內市、胡志明市、龍川市、朱篤市、北江市等。

3、越南的縣:

安富縣、周富縣、周城縣、𢄂買縣、富新縣、瑞山縣、靜邊縣、知宗縣、安世縣 、新安縣、陸岸縣、協和縣、諒江縣、山洞縣、陸南縣、越安縣、安勇縣等。

(3)越南都有哪些縣擴展閱讀

越南首都:河內

河內直轄市(ha noi),是越南社會主義共和國的首都,越南第二大城市,位於越南北部的紅河三角洲,面積3340平方公里。河內有1000多年的歷史,11世紀起成為越南歷史多個朝代的都城。1831年正式命名為河內。

河內無論是從南方到北方,還是從內地到沿海,均是必經之地,地理位置十分重要,擁有北方最大的河港,多條鐵路在這里相聯結,是北方公路的總樞紐,郊區有內排機場和嘉林機場,水、陸、空交通便利。

d. 越南同奈省有幾個縣

兩個市,9個縣。邊和市,隆慶市,定館縣 ,隆城縣,仁澤縣,新富縣,統一縣,永久縣,春祿縣,錦美縣,庄崩縣。

同奈省位於越南,區屬東南部,北與平福省、林同省相鄰,南接巴地頭頓省,東鄰平順省,西接平陽省、胡志明市。

e. 越南義安有那幾個縣

越南乂安省(越南語:tỉnh nghệ an )屬中北沿海地區,境內主要城鎮有榮市(thành phố vinh)爐門鎮(thị xã cửa lò)太和鎮(thị xã thái hòa)英山縣(huyện anh sơn)昆光縣(huyện con cuông)演州縣(huyện diễn châu)都良縣(huyện đô lương)興原縣(huyện hưng nguyên)葵州縣(huyện quỳ châu)祺山縣(huyện kỳ sơn)南壇縣(huyện nam đàn)鹿縣(huyện nghi lộc)桂風縣(huyện quế phong)葵合縣(huyện quỳ hợp)瓊琉縣(huyện quỳnh lưu)新祺縣(huyện tân kỳ)青漳縣(huyện thanh chương)相陽縣(huyện tương dương)安清縣(huyện yên thành)

f. 越南 富壽省,直轄什麼市,縣,鎮

富壽省下轄1市、1市社、11縣:

越池市(thành phố việt trì)

富壽市社(thị xã phú thọ)

錦溪縣(huyện cẩm khê)

端雄縣(huyện đoan hùng)

夏和縣(huyện hạ hòa)

臨洮縣(huyện lâm thao)

扶寧縣(huyện phù ninh)

三農縣(huyện tam nông)

新山縣(huyện tân sơn)

青波縣(huyện thanh ba)

清山縣(huyện thanh sơn)

清水縣(huyện thanh thuỷ)

安立縣(huyện yên lập)g. 越南河陽省有幾個縣城

越南河江省的行政區劃比較簡單,一共分為1市10縣:河江市(省會)、北糜縣、北光縣、同文縣、黃樹皮縣、苗旺縣、官壩縣、光平縣、渭川縣、箐門縣、安銘縣。

h. 越南河江省轄的縣有哪些

河江省轄:河江市、北靡縣、北光縣、同文縣、黃樹肥縣、苗旺縣、管箔縣、廣平縣、渭川縣、箐門縣、安明縣

i. 越南太平省里有幾個縣城

太平省下轄1市7縣。太平市(thành phố thái bình)

東興縣(huyện đông hưng)

興河縣(huyện hưng hà)

建昌縣(huyện kiến xương)

瓊附縣(huyện quỳnh phụ)

太瑞縣(huyện thái thụy)

錢海縣(huyện tiền hải)

武舒縣(huyện vũ thư)與越南都有哪些縣相關的資料

熱點內容
貝加莫在義大利哪個省 瀏覽:420
中國臘味在哪裡 瀏覽:995
伊朗的國民是什麼民族 瀏覽:857
中國軟體矽谷在哪裡 瀏覽:978
伊朗本地的四大銀行是什麼 瀏覽:124
炸死伊朗將軍的是什麼無人機 瀏覽:363
伊朗具體有多少個導彈 瀏覽:76
印度洋流怎麼樣 瀏覽:244
越南的什麼煙最貴 瀏覽:833
越南金魚有多少品種 瀏覽:587
500萬越南盾等於多少人民帀 瀏覽:584
中國有多少人叫姚飛 瀏覽:347
義大利人喜歡網購什麼 瀏覽:5
印尼青山開車怎麼樣 瀏覽:699
印尼紅章怎麼去掉 瀏覽:390
印度匯款個人需要多少時間 瀏覽:890
義大利為什麼戰鬥力那麼低 瀏覽:731
印尼虎苗什麼季節 瀏覽:648
newquay在英國哪裡 瀏覽:60
印尼燕窩禮盒價格多少 瀏覽:986
网站地图