導航:凯发k8国际首页-k8凯发 > 越南資訊 > 孤魂用越南語怎麼寫

孤魂用越南語怎麼寫-凯发k8国际首页

發布時間:2024-01-12 18:27:47

❶ 越南語日常用語

天氣thời tiết

可能có lẽ

天氣好trời tốt

雪tuyết

涼快mát

雨天trời mưa

暴風bão

預報dự báo

漁民ngư dân

打漁đánh cá

風gió

變化thay đổi

霧sương mù

連續liên tục

有時lúc

陣雨mưa rào

電視台đài

低氣壓áp thấp

登陸đổ bộ

暴風雨dông

好像dương như

冷lạnh

規律quy luật

茂盛xanh tốt

海岸bờ

溫度nhiệt độ

聽說nghe nói

度độ

東南đông nam

降hạ

晴天trời nắng

可能khả năng

時事;新聞thời sự

注意đề ý

出海ra khơi

雲mây

級cấp

能見度tầm nhìn

看清楚xem kỹ

陰râm

不一定chưa chắc

受chịu

外海ngoài khơi

灣vịnh

傳銷bán hàng đa cấp

春運vận tải mùa tết nguyên đán

三峽移民di dân tam hiệp

農民工nông dân làm thuê tại thành phố

下崗工人công nhân thất nghiệp

打卡機máy quẹt thẻ

最低工資mức lương tối thiểu

住房公積金vốn tích lũy mua nhà ở do cá nhân và nơi làm việc hỗ trợ

福利房nhà ở an sinh

集資房nhà ở góp vốn người mua

二手房nhà ở chuyển tay/nhà ở second-hand/nhà sang tay

奢侈品xa xỉ phẩm

3g手機máy di động 3g

剩男剩女thanh niên nam nữ bị ế

網民cư dân mạng

微博tiểu blog/blog mini

人肉搜索truy tìm

奧運村làng olympic

奧運五環旗lá cờ năm vòng tròn

傳遞火炬chạy rước đuốc

點燃聖火châm đuốc

吉祥物linh vật

鳥巢(北京國家體育館)sân vận động tổ chim(sân vận động quốc gia bắc kinh)

水立方(北京國家游泳中心)khối nước(trung tâm thể thao dưới nước quốc gia bắc kinh)

中國結nơ đỏ trung quốc

工人công nhân

職員;幹部viên chức

總tổng

面積diện tích

平方米mét vuông

專門chuyên

生產sản xuất

種;種類loại

機器máy móc

設備thiết bị

服務phục vụ

為;給cho

行業ngành

電điện

想muốn

了解tìm hiểu

詳細kỹ

功能;作用công dụng

技術參數thông số kỹ thuật

告訴bảo

給;送給;寄gửi

秘書thư ký

所有;全部tất cả

彩頁說明書catalog

其中;裡面trong đó

全部;完全;完整đầy đủ

現在bây giờ

圖片;相片ảnh

請mời

參觀tham quan

親眼tận mắt

看nhìn

生產線dây chuyền sản xuất

好的;同意nhất trí

❷ 哪位可以幫我翻譯下越南語,謝謝了,急用…

有幾個字樓主應該是寫錯了,比如 im 我猜應該是 em; nhai 應該是 nhac; tun 應該是 tien。 照我(越南華僑)的理解是:

我不懂諸兄的語言,但我提醒諸兄小心您們的錢。

樓下的補充應該更合理 may anh 翻成諸兄,在越南語上顯得不那麼禮貌。

❸ 越南說什麼語

越南說越南語。

越南語是越南的國家語言,有85至90%的越南人將之作為母語,另外居住在海外的3百萬越僑、住在中國廣西的京族亦使用越南語。歷史上,此鋒越南語曾經使用漢字與喃字表記(即漢喃文),現代則使用以拉丁字母為基礎,添加若干個新字母及聲陵納調符號的國語字(chữ quốc ngữ/𡨸國語)書寫。

現在的越南語使用拉丁字母書寫,叫做國語字(chu quoc ngu)。它是由17世紀到越南的法國傳教士亞歷山大·羅德(法語:alexandre de rhodes),(1591年-1660年)根據先前傳教士的拼寫原則整合而成。在19世紀法國佔領越南時期,這種書寫體系流行起來,並於20世紀全面開始使用。

(3)孤魂用越南語怎麼寫擴展閱讀

越南國語字是使用拉丁字母的。越南國語字書法是越南特有的一門藝術,近幾年來深受人們的喜愛。越南各地都有書法俱樂部,其中有不少書法家國語字都寫得很好,作品很有收藏價值。右圖為越南書法家的書法作品,越南國語字書法的特點就是經常是在畫中題詞。

越南古典文書多用古漢語文言文寫成、字典里的單詞有70%以上為漢越詞(từ hán việt/詞漢越),近代以前多使用漢字以及本民族發明的文字喃字,正式文書一般由完全使用漢字的文言文作成森汪晌、普通文書一般使用漢字和喃字混合使用的越南文作成。1919年越南科舉廢止、1945年阮朝滅亡以及越南民主共和國的成立促使漢字和喃字的使用逐漸減少。

取而代之的是17世紀基督教會傳教士發明的、法國殖民地化政策極力普及的使用羅馬字表記的「國語字」(chữ quốc ngữ/𡦂國語)。

殖民地時期國語字被法國殖民者稱之為的「法國人的禮物」、「『文明化』的象徵」,獨立運動推進以後、民族主義者認為漢字和喃字具有不便性和非效率性,國語字成為了獨立後的越南語的正式表記法,一般越南國民都毫無異議地把國語字作為正式標記法。

越南語是孤立語,動詞沒有型態變化,名詞既沒有文法上的性別跟數的形式,也沒有文法上格的變化,形容詞也不需要跟被修飾的名詞保持文法上的性、數、格上的一致。文句內的詞通過詞序來表達文法作用,所以詞序對越南語非常的重要,更改了詞的排序也就更改了句子的意思。這跟漢語一樣。越南語的文句結構是:主語-謂語-賓語(svo)。

❹ 求常用越南語的中文直譯讀法

教大家一些簡單的越文內容,可以使您在越南的旅行當中派上足夠的用場:

關於數字:

1 (木)mot 6 (掃)sau

2 (害〕hai 7 (百)bay

3 (八)ba 8 (當)tam

4 (蒙)bon 9 (斤)chin

5 (難)nam 10 (美)muoi

11 (美木)muoi mot

20 (害美)hai muoi

21 (害美木)hai muoi mot

99 (斤美斤)chin muoi chin

100 (木針)mot tram

101(木針零木) mot tram linh mot

230(害針八梅)hai tram ba muoi

233 (害針八梅八)hai tram ba muoi ba

4000(蒙研)bon ngan

50,000(南梅研)nam muoi ngan

600,000(少針研)sau tram ngan

8,000,000(談酒)tam trieu

10,000,000(梅酒)muoi trieu

星期星期一 (特嗨)thu hai

星期二(特巴)thu ba

星期三 (特得)thu tu

星期四 (特難)thu nam

星期五 (特少)thu sau

星期六 (特百)thu bay

星期日 (竹玉)chu nhat

簡單用語今天 hom nay 紅耐

昨天 hom qua 紅爪

明天 ngay mai 艾)賣

上星期 tuan truoc 頓(卒)

昨天早上 sang hom qua 賞烘瓜

明天下午 chieu mai 九賣

下個月 thang sau 湯燒

明年 nam sau (楠)燒

早上 buoi sang (肥)桑

下午 buoi chieu (肥)九

晚上 buoi toi (肥)朵一

謝謝 cam on (甘)恩

我們 chung toi 中朵一

請 xin moi 新

你好 xin chao 新早

再見 hen gap lai (賢業來)

對不起 xin loi 新羅一

我想買 toi muon mua 朵一蒙摸

多少錢 bao nhieu tien 包扭點

我們想去 chung toi muon di 中朵一蒙

在那裡 o dau 鵝撈

酒店或旅館 khanh san 鼓散

餐廳或食館 nha hang 迎巷

洗手間(廁所) nha ve sinh 雅野信

瓶裝水 nuoc khoang 怒礦

開水 nuoc 怒碎

茶 che (tra) 解查

咖啡 ca phe 叫非

票 ve 業

去機場 di san bay 低生掰

熱 nong 弄

冷 lanh 南

你有嗎 co …… khong 過空

我有 toi co 溫過

好/壞 tot / khong tot 度/空度

我(不)喜歡 toi (khong) thich 朵一空梯

❺ 「越南文」「越南語」如何用越南文字表達,求解

越南文chữ việt nam; 越南語tiếng việt nam

❻ 越南語幫忙翻譯成中文

xin loi me ...vi con ma me fai chieu nhieu cuc kho ...vi con ma me fai chiu nhieu tuoi nhoc ...nhin me gja hiu quanh cung con tho .long dau nhu cat .va luc nay da den luc fai tra hieu cho me gia dc song sung tux hon xua de me k pun rau va lo lang nua...

譯文:對不起媽媽...因為我媽媽你受了很多苦...因為我媽媽你受到歲月的洗刷...看到媽媽就感覺我們同在一起,心痛如刀割。此刻到了要報孝媽媽的時候了,要讓媽媽日子過得好,不再讓媽媽傷心與擔心...


越南語(tiếng việt),越南的官方語言。屬南亞語系孟-高棉語族。文字是以拉丁字母為基礎的。主要分布於越南沿海平原越族(也稱京族)聚居地區。使用人口有9000多萬。

現在的越南語使用拉丁字母書寫,叫做國語字(chu quoc ngu)。它是由17世紀到越南的法國傳教士亞歷山大·羅德(法語:alexandre de rhodes),(1591年-1660年)根據先前傳教士的拼寫原則整合而成。在19世紀法國佔領越南時期,這種書寫體系流行起來,並於20世紀全面開始使用。
拓展資料:

中國廣西防城縣沿海京族聚居地區約有1萬人使用越南語。

一些語言學者則認為越南語是一種孤立語言,由於越南語的語系歸屬問題備受爭議,姑且暫時認為它算是屬於漢藏語系、壯侗語系、南亞語系此三種語系所融合而成的混合語。

❼ 越南語生活用詞

越南語生活用詞

導語:生活用詞用越南語怎麼說?下面是我整理的'越南語生活用詞,歡迎參考!

bnh 漂亮

bnh bao 華麗,優雅

bnh che 大模大樣

bánh bao 包子

bánh chng

bánh cun 捲筒粉

bánh dày 糍粑

bánh u xanh 綠豆糕

bánh mì 麵包

bánh tri 湯圓

bánh xe 車輪

bao cao su 避孕套

bao cp 包供

bao che 包庇

bao ng 包容

bao gi 什麼時候

bao gm 包括

bao la 廣闊無垠

bao lu 多久

bao lì xì 紅包

bc bo 忘恩負義

bc i 薄待

bc gi 假幣

bc hà 薄荷

bc màu 貧瘠

bc mnh 薄命

bc ngha 薄情

bc nhc 薄弱

bc ph 蒼白

bc tình 無情

bài bn 文稿

bài bc 賭博

bài ca 歌曲

bài hát 歌曲

bài hc 課文

bài khóa 課文

bài làm 作業

bài ngoi 排外

bài ty 撲克

bài tp 作業

bài th 詩篇

bài thuc 葯方

bài tit 排泄

ba gai 蠻橫

ba chiu 三維

ba b 怪物,可怕的,無賴

ba láp 胡亂

ba lng nhng 沒有道理

ba lê 芭蕾舞

ba l 背包

ba phi 模稜兩可

ba que 欺哄

ba trn 粗暴不講理

bà ch 女主人

bà con 鄉親們

bà c 曾祖母

bà 接生婆

bà mi 媒婆

bà ngoi 外婆

bà nhc 岳母

bà ni 奶奶

b 毒餌,誘惑

b vai 肩膀

bá ch 霸主

bá vng 霸王

bá quyn 霸權

n trm偷竊

n ht 揩油

n mòn 腐蝕

n chi 吃喝玩樂

n tiêu 開支

n tic 赴宴

n ung 飲食

n xin 乞討

n sáng 吃早餐

n th 發誓

n tin 賄賂

n gian 欺騙

n chc 必勝

an bài 安排

an bang 安邦

an c lc nghip 安居樂業

an khang 安康

an ngh 安息

an nhàn 安逸

an ninh 安寧

an phn 安分

an táng 安葬

an tm 安心

an thn 安神 ;

❽ 越南語大寫字母和專有名詞的大寫用法規則

越南語大寫字母和專有名詞的大寫用法規則

導語:越南語大寫字母和專有名詞的大寫是有一定規則的,下面我向大家介紹越南語大寫字母和專有名詞的大寫用法規則,歡迎參考!

quy tắc viết hoa:

1)每個句子的第一個音節的頭一個字母要大寫。

-chào bác ! bác đi đâu ?

-đạo này tôi không bận .tôi định về nhà

2)在對話體中,每個句子的第一個音節的頭一個字母要大寫。

例句:

-mời anh ngồi !

-vâng .

3)引句中句首的第一個音節的頭一個字母要大寫。

例句:

-anh nói : “cảm ơn chị!”

-cô giáo hỏi : “các anh chị có khỏe không?

4)每句詩的句首的第一個音節的頭一個字母要大寫。

例句:

trăm năm trong cõi người ta ,

chữ tài chữ mệnh khéo là ghét nhau .

trải qua một cuộc bể dâu,

những điều trông thấy mà đau đớn lòng .

lạ gì bỉ sắc tư phong ,

trời xanh quen thói má hồng đánh ghen .

quy tắc viết hoa danh từ riêng :

1)越南的人名、地名或用漢越音譯寫的人名、地名,每個音節的頭一個字母要大寫。

例句:

-hồ chí minh .

-việt nam

-mao trạch đông

-b ắc kinh

2)直接音譯的人名、地名,如果是單音節,則音節的頭一個字母要大寫。

例如:

-bỉ (比利時)

-viên (維也納)

-chị mai(阿梅姐)

如果人名、地名是多音節,則第一個音節的頭一個字母要大寫,每個音節之間可用短連接號“—”連接,也可以不用短連接號。

例如:

-mianma(緬甸)

- mi-an-ma(緬甸)

- ông clintơn (柯林頓)

- ông clin-tơn(柯林頓)

如果是人名或地名包括幾部分,則每個部分的第一個音節的頭一個字母要大寫,每個部分之間不用短連接號。:

例如:

-bà ma –ga-rét thát- trơ (瑪格麗特.撒切爾)

-niu đê-li (新得里)

3)各種組織、機構名稱的第一個音節的頭一個字母要大寫。

例如:-hội phật giáo

有的組織、機構名稱,除了第一個音節的某一個字母要大寫,其中的復合詞的第一個音節的頭一個字母也要大寫,以表示正規、莊重。

例如:

- đảng cộng sản việt nam

-nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam

4)書籍、報刊、雜志、文件名稱的寫法,沒有統一的規定。一般來講,第一個音節的.頭一個字母大寫,也可以每個音節的頭一個字母大寫,或者每個字母都大寫。

例如:

-ngữ pháp tiếng việt

-từ đi ển việt hán

-non nước việt nam

-báo nhân dân

-từ điện hán việt

文件名稱的每個字母常常用正規的大寫字母。

例如:

thông tư số …

về duyệt kế hoạch …

-báo cáo chính trị …

5)用人名、地名、朝代……作為書名字時,人名、地名、朝代要大寫。

例如:

-hồ chí minh toàn tập 《胡志明全集》

-hậu hán thư 《後漢書》

-tam quốc chí 《三國志》

-nghệ an chí 《義安志》

6)當句子中出現書名時要用引號,書名第一個音節的頭一個字母要大寫。

例如:

-trong tác ph ẩm “người mẹ ”của goóc –ki…(在高爾基的《母親》這部作品中……)

7)需要強調句中的某個詞時,其第一個音節的頭一個字母要大寫。

例如:

-ta nhớ mãi tên người

-bàn tay con nắm tay mẹ

8)在單位之間的正常往來函件中,無論處於文中任何位置,當稱呼對方單位時對方單位名稱的第一個字母要大寫,而且還要在之前加一個字“貴”quý,該quý字的第一字母也要大寫,以示尊重。

舉幾個例子:

...theo yêu cầu của quý công ty, ...

..., xin chân thành cảm ơn quý trung tâm...

mong sớm nhận được ý kiến của quý ban...

;

與孤魂用越南語怎麼寫相關的資料

熱點內容
貝加莫在義大利哪個省 瀏覽:420
中國臘味在哪裡 瀏覽:995
伊朗的國民是什麼民族 瀏覽:857
中國軟體矽谷在哪裡 瀏覽:978
伊朗本地的四大銀行是什麼 瀏覽:124
炸死伊朗將軍的是什麼無人機 瀏覽:363
伊朗具體有多少個導彈 瀏覽:76
印度洋流怎麼樣 瀏覽:244
越南的什麼煙最貴 瀏覽:833
越南金魚有多少品種 瀏覽:587
500萬越南盾等於多少人民帀 瀏覽:584
中國有多少人叫姚飛 瀏覽:347
義大利人喜歡網購什麼 瀏覽:5
印尼青山開車怎麼樣 瀏覽:699
印尼紅章怎麼去掉 瀏覽:390
印度匯款個人需要多少時間 瀏覽:890
義大利為什麼戰鬥力那麼低 瀏覽:731
印尼虎苗什麼季節 瀏覽:648
newquay在英國哪裡 瀏覽:60
印尼燕窩禮盒價格多少 瀏覽:986
网站地图